INSCRIPCIÓNS E REXISTROS

ÁREAS DE TRABALLO

ORGANO DE GOBERNO

 A FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA, é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar. Constituida en Vigo o 27 de decembro de 1990 e  clasificada pola Xunta de Galicia como benéfico asistencial, privada e  de interese galego.

  

 

Proceso alternativo:

 A representación, goberno e administración da Fundación corresponde a título legal e fundacional ó Padroado do que forman parte tanto asociacións e centros de atención a persoas con discapacidade intelectual, como outras entidades de iniciativa social e persoas físicas a nivel particular.

As entidades  están  representadas pola persoa física  designada por elas para tal fin.

 

 

 

Presidente: D. JACINTO LAREO JIMENEZ , patrón a título persoal.

Vicepresid.: D.LEVI OLIVARES GONZÁLEZ ,  representante de ESCRAVAS DA VIRXE DOLOROSA

Tesoureira: Dª CONCEPCIÓN SOMOZA TORRES ,  representante da ASOCIACIÓN APAM

Vogais        Dª M.CARMEN PUGA PEREIRO, representante de ASOCIACIÓN JUAN XXIII  

                     D. CIPRIANO JIMENEZ CASAS, representante da FUNDACIÓN MENELA

                     D. DANIEL J. VIEITEZ SOLLA, representante da HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL

                     D. ESTEBAN BACELO SOUTO,  representante da ASOCIACIÓN ACEESCA

                     Dª M.TERESA GALISTEO DE LA FUENTE, representante da  ASOCIACION ASPANAEX 

                     D. JOSE RICARDO PRAVIO, representante da ASOCIACIÓN SAN JERONIMO EMILIANI

                     Dª MARIA TERESA ÁLVAREZ QUICLER, representante da CRUZ VERMELLA

                     D.EUGENIO GONZALO DAVILA DAVILA, representante de CARITAS DIOCESANA Tui-Vigo

                     D. LUIS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, patrón a título persoal.

                     D.ALBERTO GONZALEZ DA ROSA, representante da ASOC. ESPER. DO VAL MIÑOR. Centro Juan María

Secretaria: Dª Beatriz Diaz Prego (non patroa)

 

                                COMITÉ EXECUTIVO

A efectos dunha maior eficacia na xestión o Presidente, Vicepresidente, Tesoureira e Secretaria integran a Comisión Executiva.

 

 

 

 

 O PADROADO (actualizado a 9/nov./2020)

ORGANO DE  GOBERNO

Proceso alternativo:

ÁREAS DE TRABALLO

Xunta de galiciaauto0

¨ Clasificada  como Benéfico Asistencial Privada (Orde do 10 de abril de 1991)

¨ Declarada de  Interese Galego (Orde do 11 de abril de 1991)

¨ nº 1991/7: Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

¨ nº E –319: Rexistro de Entidades Prestadoras  de Servizos Sociais.

¨ nº 0-180: Rexistro de entidades de acción voluntaria de Galicia.

¨ Exerce o seu Protectorado a Consellería de Política Social

¨ nº 250/92: Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo.

¨ 

¨ Membro da Asociación Española De Fundacións Tutelares.

¨ 

¨ Código de Identificación Fiscal  G36733046

 

 

 

 ÁREA XURÍDICA: Encargase dos aspectos xurídicos da Fundación e dos tutelados, así como do asesoramento persoal e individualizado das demandas específicas formuladas por familias, titores e entidades de atención a persoas con discapacidade intelectual: incapacitación, tutela, curatela, testamentos, ... ; ca finalidade de garantir as mellores condicións de futuro para as persoas con discapacidade intelectual.

 

ÁREA SOCIALEncargase da atención directa e seguimento das persoas tuteladas de forma continua e individualizada en tódolos ámbitos (social, afectivo, económico, de xestión,..), mantén o contacto e coordinación cos diferentes recursos e servicios (administración, vivenda, ocio,...). Valora as necesidades e busca as solucións mais axeitadas no mellor ben da persoa con discapacidade. Coordina e apoia ó voluntariado na importante tarefa de relación persoal, afectiva e de compromiso cos tutelados asignados dentro do programa específico de Voluntarios Tutelares.

  As demandas de información e asesoramento, de pais, familiares e outras persoas ou entidades, son atendidas pola traballadora social que informa e orienta sobre as situacións plantexadas dando a coñece-las vías a seguir, recursos existentes,... e prestando apoios de estimalo preciso. Traspasa ó Comité xurídico aqueles casos que requiren un asesoramento xurídico persoalizado.

  Atenden esta área a traballadora social Dª. Beatriz Díaz Prego (responsable da área) e a educadora social Dª Noelia Vega Martínez (auxiliar de tutelas), contando co apoio de 9 voluntarios.

 

ÁREA ADMINISTRATIVA: Encargase das tarefas de administración, secretaria e arquivo, asi como as derivadas da adecuada xestion económica e contable da Fundación.

  Atende esta área Dona Maria José Balirac Sendón (posgrao en dirección e xestión de entidades non lucrativas e economía social).

      FUNDACIÓN TUTELAR GALEGA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL SÁLVORA

Logo salvora

QUÉN SOMOS?      QUÉ FACEMOS?      TRANSPARENCIA      COLABORA